Standaard Algemene Voorwaarden en Algemene Handelsinformatie

Definities:

'Wij, Ons, Onze': Fluid Branding Limited (CRN: 05867605) in Trevithick, Brunel Business Park, St Austell, Cornwall, PL25 4TJ

'U, Uw' : de persoon, het bedrijf of de onderneming die de goederen en/of diensten van ons inkoopt

‘Overeenkomst’: het contract tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van goederen en/of diensten. In artikel 1.1 hieronder specificeren wij dit.

1. ALGEMEEN EN TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

1.1: Door een bestelling te plaatsen vraag u ons goederen en diensten te leveren, in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. Wij hebben alleen een overeenstemming met u als wij u een schriftelijke bevestiging verstrekken, waarmee wij uw bestelling accepteren. (de "overeenkomst").

1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst met uitzondering van andere voorwaarden die u naar voren kunt brengen, probeert op te leggen of op te nemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelsgebruik.

1.3: Afwijking van deze voorwaarden moeten vóór de aanvang van de overeenkomst schriftelijk worden goedgekeurd.

2. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling is vereist voordat een bestelling wordt verwerkt, tenzij kredietfaciliteiten vóór de bestelling door ons zijn goedgekeurd. Betaling op van tevoren goedgekeurde kredietrekeningen moeten 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Kredietfaciliteiten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken.

3. KORTINGEN

U krijgt eventuele kortingen onder de strikte voorwaarde dat rekeningen voor de vervaldag worden betaald. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke kortingen in rekening te brengen voor achterstallige facturen.

4. OVERDRACHT EIGENDOM EN RISICO

4.1: Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op u.

4.2: Alle goederen, al dan niet geleverd, blijven ons eigendom tot de betaling volledig is voldaan.

4.3: Op grond van artikel 4.2, en totdat volledige betaling is voldaan, bewaart u de goederen afzonderlijk van andere goederen en markeert ze duidelijk zodanig dat de goederen gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als ons eigendom. En alle door u ontvangen betalingen voor de verkoop van de goederen moeten in een aparte trustrekening voor ons worden gehouden. In het geval van niet-betaling door u voor deze goederen zullen wij, zonder verlies van enig recht of rechtsmiddel, de goederen in uw bezit verwijderen in overeenstemming met deze voorwaarden. Wij hebben het recht het pand waar de goederen zijn opgeslagen te betreden en de goederen terug te nemen en te verwijderen. U verleent ons onherroepelijke toestemming om uw pand te betreden voor de genoemde doeleinden.

5. PRODUCTSPECIFICATIES & PRIJZEN

5.1: Wij behouden ons het recht voor om prijzen of detail of ontwerp van geïllustreerde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5.2: Tekeningen, beschrijvingen of illustraties in onze catalogi of op onze website worden geproduceerd met als enig doel bij benadering een indruk te geven van de genoemde producten. En hoewel alles in het werk wordt gesteld om producten in de catalogi en op de website nauwkeurig te beschrijven, wordt geen garantie gegeven over de nauwkeurigheid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor fouten of verkeerde beschrijving en daardoor ontstane schade.

5.3: U blijft volledig verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle afmetingen, logo's en/of afbeeldingen correct en accuraat zijn. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. Door het plaatsen van uw bestelling bij ons, geeft u aan dat u de juiste of volledige toestemming heeft voor het gebruik van logo's in uw bestelspecificatie. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk aan een derde partij voor uw ongeautoriseerd gebruik van logo's of afbeeldingen en u vrijwaart ons volledig tegen een dergelijke claim of aansprakelijkheid.

5.4: Waar van toepassing zijn alle vermelde prijzen onderworpen aan BTW tegen het huidige tarief.

6. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

Bij bestellingen hebben wij het recht om de vermelde prijzen aan te passen, zodat wij rekening kunnen houden met alle wetten en regelgeving van de overheid die ons vereist om prijzen te verhogen voor directe belastingen, invoerrechten, douane en accijnzen of anderszins. De prijzen zijn gebaseerd op de huidige kosten van de productie. In het geval van een stijging van lonen of kosten van materialen voor ons na de bevestiging of aanvaarding van de overeenkomst hebben wij het recht om dergelijke verhogingen in rekening brengen. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van ontwerp en beschikbaarheid van voorraad. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

7. LEVERING

7.1: Alles wordt in het werk gesteld om op tijd te leveren, maar een vermelde leveringsdatum is bij benadering. Tijd is niet van wezenlijk belang. En geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies als gevolg van vertraging of verkeerde aflevering van de goederen.

7.2: De kosten voor alle leveringen worden berekend op basis van geldende tarieven op de datum van levering.

7.3: Speciale spoedbestellingen kunnen meestal worden geregeld maar brengen vaak extra kosten met zich mee (bijvoorbeeld voor spoed drukwerk en spoedbestellingen). Dit brengen wij bij u in rekening op basis van de huidige vermelde prijzen.

7.4: Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in de levering van goederen of verlening van diensten veroorzaakt door overmacht (zie artikel 16 hieronder) of uw nalatigheid ons te voorzien van adequate afleveringsinstructies of andere aanwijzingen die relevant zijn voor de levering van goederen of het verrichten van diensten.

8. VARIATIE IN KWANTITEIT

Wij hebben aan onze contractuele verplichtingen voldaan bij levering van een hoeveelheid plus of min 10% van de hoeveelheid gedrukte bestelde goederen. U wordt gefactureerd op basis van het contracttarief voor de geleverde hoeveelheid.

9. ACCEPTATIE VAN DE GOEDEREN

9.1: U dient alle goederen op het moment van levering te inspecteren en ons zo spoedig mogelijk na de levering te melden of goederen zijn beschadigd tijdens vervoer of als er een gedeeltelijk verlies van de goederen is. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van schade aan de goederen veroorzaakt tijdens vervoer, tenzij verlies of schade wordt opgemerkt in de vrachtbrief op het moment van verzending.

9.2: U moet ons zo snel mogelijk na levering (en niet later dan 7 dagen na levering) van de goederen informeren welke goederen volgens u niet voldoen aan de Overeenkomst. U stemt ermee in om ons een redelijke kans te geven dergelijke goederen te inspecteren en gaat ermee akkoord dat wij naar onze keuze defecte goederen vervangen of de prijs van defecte goederen terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor goederen die niet voldoen aan de overeenkomst indien:

(a) het defect ontstaat omdat u hebt nagelaten mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot opslag van de goederen op te volgen of (als die er niet zijn) best-practices te volgen;

(b) het defect ontstaat als gevolg van opzettelijke beschadiging, nalatigheid, of abnormale opslag of arbeidsomstandigheden door u; of

(c) het defect ontstaat doordat wij uw tekening, ontwerp of specificaties volgden, die u aan ons hebt geleverd.

9.3: De voorwaarden geïmpliceerd in secties 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van de Overeenkomst.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1: Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor dood, persoonlijk letsel, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten.

10.2: Met inachtneming van artikel 9 en dit artikel 10 zullen wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, voor enig verlies van winst of enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met de Overeenkomst.

10.3: Met inachtneming van artikel 9 en dit artikel 10 zal onze totale aansprakelijkheid jegens u ten aanzien van alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst worden beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.

10.2: Als u nalaat ons in kennis te stellen van afkeuring van de goederen in overeenstemming met artikel 9, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard en kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden tenzij u volledig hebt voldaan aan de kennisgevingsprocedure van artikel 9.

10.3: Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument.

11. ANNULERINGSKOSTEN

Vanaf het moment dat het contract tussen ons op grond van artikel 1.1 is aangegaan, behouden wij ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen op geannuleerde bestellingen, alsmede voor kosten ten aanzien van alle werkzaamheden die tot de datum van de schriftelijke opzegging zijn uitgevoerd.

12. SAMPLES

U ontvangt samples ter goedkeuring. Deze worden in rekening gebracht indien ze niet binnen 14 dagen na ontvangst in goede staat worden geretourneerd.

13. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

13.1: Wij leveren geen goederen aan accounts die 14 dagen na de vervaldatum facturen onbetaald hebben. Op facturen die niet op de vervaldag zijn betaald, kan rente van 2% per maand in rekening gebracht worden, berekend op dagelijkse basis totdat de betaling is ontvangen op onze bankrekening. Dit belet ons niet te allen tijde betaling van achterstallige rekeningen te vorderen en zal in aanvulling zijn op en onverminderd alle andere rechten die we tegen u kunnen hebben.

13.2: Wij behouden ons het recht voor om u eventuele incassokosten in rekening te brengen als dit nodig is om betaling van u te ontvangen voor achterstallige rekeningen via een derde partij of gerechtelijke procedures.

14. KWANTITEIT VAN BESTELLING WIJZIGEN

Wijzigingen in de kwantiteit van een bestelling moeten vóór aanvang van productie schriftelijk bij ons worden ingediend. Een verhoging van de bestelling moet worden beschouwd als een afzonderlijk contract tenzij een schriftelijke kennisgeving is ontvangen voordat het werk aan de oorspronkelijke bestelling begint.

15. ONTWERP EN DRUKKEN

15.1: Kosten voor ontwerp en drukwerk worden mogelijk in rekening gebracht tenzij vooraf door ons anders bepaald.

15.2: Indien van toepassing zijn de getoonde prijzen inclusief het afdrukken van het ontwerp met één steunkleur op één positie. Voor extra posities of drukkleuren kunt u bellen voor een exacte offerte. De standaard drukkleuren staan beschreven in de huidige brochure.

16. OVERMACHT

16.1: Wij zijn niet verantwoordelijk voor nalatigheid of vertraging in het uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die voortvloeien uit of in verband met een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle is, of door het onvermogen om materialen en artikelen te verkrijgen behalve tegen hogere prijzen als gevolg van een van deze omstandigheden.

16.2: Indien wij in het kader van de Overeenkomst op grond van artikel 16.1 meer dan 6 weken niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen, hebben wij het recht door kennisgeving deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

17. CONTROLE VAN TELEFOONGESPREKKEN

Om veiligheidsredenen en voor trainingsdoeleinden kunnen telefoongesprekken worden opgenomen.

18. ALGEMEEN

18.1: Wij kunnen de rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst op elk moment deels of in zijn geheel toekennen, overdragen, verpanden, belasten of uitbesteden of op andere wijze behandelen.

18.2: Indien bepalingen of gedeeltelijke bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar zijn, worden ze geacht tot een noodzakelijk minimum beperkt te zijn om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, zal de betreffende bepaling of gedeeltelijke bepaling als geschrapt worden beschouwd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of een gedeeltelijke bepaling onder deze clausule is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden.

18.3: Een persoon die geen partij is van de Overeenkomst heeft geen enkel recht om de voorwaarden af te dwingen.

18.4: Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden zijn geen afwijkingen in de Overeenkomst van kracht, inclusief het toevoegen van aanvullende voorwaarden, tenzij schriftelijk door ons verstrekt.

18.5: Het contract en eventuele geschillen of claims die daaruit voortvloeien of mee verband staan met de inhoud of de totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Alle partijen gaan onherroepelijk akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of claims die voortvloeien uit, of in verband staan met, deze Overeenkomst of zijn inhoud of totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten.