Standaard Algemene Voorwaarden en Algemene Handelsinformatie

Definities

'Wij', 'Ons', 'Onze', 'Fluid': Fluid Branding Limited (CRN: 05867605) van ESAM - The Enterprise Space for Advanced Manufacturing Carluddon Technology Park, Saint Austell, PL26 8WE, United Kingdom

'U', Uw', 'Klant': de persoon, het bedrijf of de firma die de goederen en/of diensten van ons afneemt

'Contract': het contract tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van goederen en/of diensten zoals hieronder gedefinieerd in artikel 1.1.

1. Algemene en contractinformatie

1.1: Een bestelling van u vormt uw aanbod om de goederen en/of diensten van ons te kopen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Het contract tussen ons komt pas tot stand op de datum waarop we u een schriftelijke bevestiging geven van onze acceptatie van uw bestelling (het "Contract").

1.2: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden die u naar voren kunt brengen, probeert op te leggen of op te nemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze. 

1.3: Elke wijziging van deze voorwaarden moet voorafgaand aan de aanvang van het Contract schriftelijk door ons worden goedgekeurd. 

2. Betalingsvoorwaarden

Betaling is vereist voordat een bestelling wordt verwerkt, tenzij kredietfaciliteiten voorafgaand aan de bestelling met ons zijn goedgekeurd. Betaling op vooraf goedgekeurde kredietrekeningen dient volledig te geschieden binnen 30 dagen na factuur. Kredietfaciliteiten kunnen zonder kennisgeving worden ingetrokken. 

3. Korting

Eventuele kortingen worden aangeboden op voorwaarde dat de rekeningen op de vervaldatum worden betaald. We behouden ons het recht voor om dergelijke kortingen te factureren aan accounts die achterstallig zijn.

4. Overgang van eigendom en risico

4.1: Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op u.

4.2: Alle goederen, al dan niet geleverd, blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen. 

4.3: Op grond van artikel 4.2 dient u, totdat de volledige betaling is gedaan, dergelijke goederen gescheiden van andere goederen te bewaren en ze duidelijk te markeren op een zodanige manier dat ze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als zijnde ons eigendom en elke betaling die door u is ontvangen voor elke verkoop van dergelijke goederen moet voor ons op een aparte rekening worden bewaard. In het geval van niet-betaling door u voor dergelijke goederen, zullen wij, zonder verlies van enig recht of rechtsmiddel, die goederen die ons toebehoren in overeenstemming met deze voorwaarden uit uw bezit verwijderen en hebben wij het recht om het eigendom te betreden waar de goederen worden opgeslagen en weer in bezit nemen en verwijderen. U verleent ons hierbij een onherroepelijke vergunning om uw pand voor genoemde doeleinden te betreden.

5. Facturatie en Voorraad

5.1 De bij ons aanwezige voorraad die door ons aan de Klant is gefactureerd en op een later tijdstip zal worden afgeroepen, zal volledig worden betaald in overeenstemming met de voorwaarden op onze factuur.

5.2 Zolang wij deze goederen namens de Klant op voorraad houden, gaat de eigendom van deze goederen over op Klant tegen betaling van de factuur. Zodra betaald, zullen wij de goederen vasthouden op eigen risico van de klant. Alle betalingen die worden gedaan met betrekking tot de voorraad die in onze vestiging wordt bewaard, afgeroepen door de Klant op een latere datum, zal plaatsvinden zonder enige aftrek van tegen- of andere compensatie die niet eerder is geadviseerd.

6. Productspecificatie & prijzen

6.1: We behouden ons het recht voor om prijzen, details of ontwerpen van geïllustreerde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

6.2: Alle tekeningen, beschrijvingen of illustraties in onze catalogi of op onze website zijn gemaakt met als enig doel een benaderend idee te geven van de goederen waarnaar daarin wordt verwezen, hoewel alles in het werk wordt gesteld om goederen nauwkeurig te beschrijven in de catalogi en op de website. Er wordt garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid en er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor fouten of verkeerde beschrijvingen en enig daaruit voortvloeiend verlies. 

6.3: U blijft volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle afmetingen, logo's en/of afbeeldingen correct en nauwkeurig zijn. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor dergelijke fouten of onnauwkeurigheden. Door uw bestelling bij ons in te dienen, verbindt u zich ertoe ons het recht of volledige toestemming te geven om logo's te gebruiken die in uw bestelspecificatie zijn opgenomen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens een derde partij voor uw ongeoorloofd gebruik van dergelijke logo's of afbeeldingen en u vrijwaart ons hierbij volledig tegen een dergelijke claim of aansprakelijkheid

6.4: Waar van toepassing zijn alle vermelde prijzen onderhevig aan BTW tegen het geldende tarief. 

7. Offertes & Contracten

Bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van ons recht om opgegeven prijzen aan te passen om rekening te houden met eventuele heffingen in de wet of overheidsvoorschriften die ons verplichten om prijzen te verhogen door middel van directe belastingen, invoerrechten, douane en accijnzen of anderszins. De prijzen zijn gebaseerd op de huidige productiekosten en in het geval van een verhoging van lonen of materiaalkosten voor ons die zich voordoen na de bevestiging of aanvaarde overeenkomst, zijn wij gerechtigd om dergelijke verhogingen aan u in rekening te brengen. Alle vermelde prijzen zijn afhankelijk van het design en de beschikbaarheid van de voorraad. E & OE. 

8. Levering

8.1: Alles zal in het werk worden gesteld om op tijd te leveren, maar elke opgegeven leveringsdatum is slechts bij benadering. Tijd is niet van essentieel belang en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies dat voortvloeit uit vertraging of fouten in de levering van de goederen. 

8.2: Alle leveringen worden in rekening gebracht tegen de geldende tarieven op de data van dergelijke levering. 

8.3: Speciale expresleveringen kunnen vaak worden geregeld, maar zijn meestal onderhevig aan extra kosten (bijv. express drukkosten en expres bezorgkosten) die aan u in rekening worden gebracht tegen de huidige vermelde tarieven. 

8.4: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen of de uitvoering van diensten die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht (zie clausule 16 hieronder) of uw verzuim om ons adequate leveringsinstructies of andere instructies te geven die relevant zijn voor de levering van de goederen of de uitvoering van diensten.

9. Onder- en overleveringen

Wij worden geacht aan ons contract te hebben voldaan door levering van een hoeveelheid binnen 10% plus of min van de bestelde hoeveelheid bedrukte goederen en u wordt in rekening gebracht tegen het contracttarief voor de geleverde hoeveelheid.

10. Aanvaarding van de Goederen

10.1: U moet alle geleverde goederen onderzoeken op het moment van levering en ons zo snel mogelijk na levering op de hoogte stellen van goederen die tijdens het transport zijn beschadigd of wanneer goederen gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit schade veroorzaakt aan de goederen tijdens het transport, tenzij verlies of schade wordt vermeld op de leveringsbon op het moment van levering. 

10.2: U moet ons zo snel mogelijk na levering (en niet later dan 7 dagen na levering) op de hoogte stellen van goederen waarvan u denkt dat ze niet in overeenstemming zijn met het Contract. U stemt ermee in ons een redelijke kans te geven om dergelijke goederen te onderzoeken en stemt ermee in dat wij naar onze keuze defecte goederen kunnen vervangen of de prijs van de defecte goederen kunnen terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van de overeenkomst door goederen indien:

(a) het defect ontstaat omdat u geen mondelinge of schriftelijke instructies hebt gevolgd met betrekking tot de opslag van de goederen of (als die er niet zijn) goede handelspraktijken met betrekking tot hetzelfde;

(b) het defect ontstaat als gevolg van uw opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden door u; of

(c) het defect ontstaat doordat wij een tekening, ontwerp of specificatie die u aan ons hebt verstrekt, volgen.

10.3: De voorwaarden die worden geïmpliceerd door secties 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover toegestaan ??door de wet, uitgesloten van het Contract.

10.4: Deelbaarheid. Alle door u verzonden en door Fluid Branding geaccepteerde inkooporders zijn deelbaar. Indien de goederen en/of diensten in gedeelten worden geleverd/opgeknapt, is elke daaronder voltooide aflevering:

i) wordt geacht voort te komen uit een afzonderlijk contract, en

ii) afzonderlijk worden gefactureerd en alle facturen voor een termijn zijn volledig betaalbaar in overeenstemming met de daarin voorziene betalingsvoorwaarden, zonder verwijzing naar en niettegenstaande enig defect of verzuim in de levering van een andere termijn of een andere termijn onder enig contract .

11. Aansprakelijkheid

11.1: Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden beperken of uitsluiten; persoonlijk letsel; fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. 

11.2: Behoudens clausule 9 en deze clausule 10 zullen wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens u, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade schade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst. 

11.3: Behoudens clausule 9 en deze clausule 10 zal onze totale aansprakelijkheid jegens u, met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het Contract, beperkt zijn tot de waarde van het Contract. 

11.4: Als u geen kennisgeving van weigering van goederen in overeenstemming met clausule 9 geeft, wordt u geacht de goederen te hebben geaccepteerd en kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden tenzij u volledig heeft voldaan aan de kennisgevingsprocedure uiteengezet in clausule 9.

11.5: Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument.

12. Annuleringskosten

Zodra het Contract tussen ons is aangegaan in overeenstemming met artikel 1.1, behouden wij ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor geannuleerde bestellingen, samen met een vergoeding voor alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd tot de datum van schriftelijke annulering. 

13. Samples

Samples worden ter goedkeuring voorgelegd en worden in rekening gebracht indien niet binnen 14 dagen na ontvangst in goede staat geretourneerd. 

14. Achterstallige rekeningen

14.1: Er worden geen goederen geleverd op rekeningen die 14 dagen na betaling onbetaald blijven. Op facturen die niet op de vervaldatum zijn betaald, kan rente in rekening worden gebracht van 2% per maand, berekend op dagelijkse basis, totdat de betaling is ontvangen en op onze bankrekening is bijgeschreven. Dit weerhoudt ons er niet van om de betaling van achterstallige rekeningen na te streven op enig moment nadat de betaling verschuldigd is geworden en zal een aanvulling zijn op en onverminderd eventuele andere rechten die wij jegens u hebben. 

14.2: We behouden ons het recht voor om juridische incassokosten bij u in rekening te brengen wanneer het nodig is om betaling van een achterstallige rekening van u te verkrijgen via een derde partij of gerechtelijke procedures. 

15. Wijzigingen besteld hoeveelheid

Elke wijziging in de hoeveelheid van een bestelling moet voorafgaand aan de verwerking schriftelijk aan ons worden doorgegeven. Elke verhoging van de bestelling moet worden beschouwd als een afzonderlijk contract, tenzij schriftelijke kennisgeving is ontvangen voordat de werkzaamheden aan de oorspronkelijke bestelling beginnen. 

16. Artwork en drukwerk

16.1: Alle artwork- en drukkosten worden waar nodig in rekening gebracht, tenzij vooraf door ons bepaald. 

16.2: Waar van toepassing zijn de getoonde prijzen inclusief het printen van één kleur één positie vanaf het geleverde camera-ready artwork. Voor extra posities of bedrukking kleuren kunt u bellen voor een exacte prijsopgave. De standaard drukkleuren staan ??in de huidige brochure beschreven.

17. Overmacht

17.1: Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen onder het Contract die voortkomen uit of verband houden met een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle ligt of buiten onze macht ligt of door het onvermogen om materialen of artikelen te verkrijgen, behalve tegen hogere prijzen als gevolg van dergelijke omstandigheden. 

17.2: Als we onze verplichtingen onder het Contract op grond van artikel 16.1 gedurende meer dan 6 weken niet kunnen nakomen, hebben we het recht om door middel van een kennisgeving het Contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens u op te lopen.

18. Monitoring van telefoongesprekken

Voor veiligheids- en trainingsdoeleinden kunnen telefoongesprekken worden opgenomen. 

19. Gegevensbescherming

19.1 De Klant wordt hierbij geïnformeerd dat Fluid persoonlijke informatie over de Klant mag overdragen aan een Kredietbureau. Anderszins, met betrekking tot alle toepasselijke wetgeving in enig rechtsgebied ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van individuen, met betrekking tot hun recht op privacy en de verwerking van hun persoonlijke gegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, inclusief (maar niet beperkt tot) Verordening (EU )2016/679, 'de Algemene Verordening Gegevensbescherming' (“AVG“), de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018 en de Regelgeving voor Privacy en Elektronische Communicatie 2003, samen met alle besluiten, richtlijnen, richtlijnen en gedragscodes die van tijd tot tijd worden uitgegeven door rechtbanken, gegevensbeschermingsautoriteiten en andere toepasselijke overheidsinstanties (de "Wetten inzake gegevensbescherming"), verbindt Fluid zich ertoe, waar het persoonsgegevens verwerkt (zoals een dergelijke term is gedefinieerd in de Wetten inzake gegevensbescherming ("Persoonlijke gegevens")) onder deze Overeenkomst: 

a. om dit alleen te doen als strikt noodzakelijk om zijn verplichtingen uit hoofde van (en in overeenstemming met de voorwaarden van) deze Overeenkomst en de instructies van de Klant van tijd tot tijd, of in overeenstemming met alle toepasselijke wetten na te komen (onder voorbehoud van het vooraf informeren van de Klant, tenzij verboden om dit te doen door dergelijke wetten). 

b. om de Klant op de hoogte te stellen als hij van mening is dat een van de instructies van de Klant in strijd is met de Wetten inzake gegevensbescherming. 

c. om de Persoonsgegevens niet aan een derde bekend te maken, anders dan op specifiek verzoek van de Klant of indien anderszins wettelijk verplicht om een ??dergelijke openbaarmaking te doen. 

d. om ervoor te zorgen dat alleen degenen van het personeel die door Fluid kunnen worden gevraagd om te helpen bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat dergelijk personeel training en/of instructie heeft gekregen in de zorg voor en het omgaan met persoonsgegevens en zijn verplicht deze geheim te houden. 

e. om de Klant onmiddellijk op de hoogte te stellen na ontvangst van, en om alle nodige informatie en assistentie te verlenen aan de Klant bij het reageren op elk verzoek of bericht van een betrokkene en/of een regelgevende instantie onder de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief (maar niet beperkt tot) met betrekking tot op beveiliging, effectbeoordelingen en overleg met regelgevende instanties, samen met het bieden van volledige ondersteuning en assistentie met betrekking tot alle verzoeken om toegang, correctie, bezwaar, wissing en overdraagbaarheid van de betrokkene, indien van toepassing, en anderszins om de Klant in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen onder de gegevensbescherming wetten; 

f. om de Klant binnen 24 uur nadat hij op de hoogte is gesteld van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zijnde een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens), op de hoogte te stellen van de Klant, en de Klant alle informatie om te voldoen aan zijn rapportageverplichtingen onder de gegevensbescherming wetten, waaronder (ten minste): een beschrijving van de aard, de categorieën en aantallen betrokken betrokkenen, het identificeren van de functionaris voor gegevensbescherming van wie meer informatie kan worden verkregen; een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen en de maatregelen die zijn genomen of worden voorgesteld om dit aan te pakken; en het nemen van de stappen die de Klant nodig heeft om te helpen bij zijn onderzoek, beperking en herstel; 

g. op schriftelijke aanwijzing van de Klant, bij beëindiging van de Overeenkomst alle Persoonsgegevens en alle kopieën daarvan onder zijn controle te verwijderen, een volledige kopie te verstrekken of terug te geven aan de Klant, tenzij vereist door de Wet op de gegevensbescherming om de Persoonsgegevens op te slaan; en

h. om volledige en nauwkeurige gegevens en informatie bij te houden om de naleving van deze clausule aan te tonen en om audits door de klant, een regelgevende instantie of door hun aangewezen auditors mogelijk te maken. 

i. geen Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. 

j. geen externe sub verwerker van Persoonsgegevens onder deze Overeenkomst aan te stellen (of te vervangen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. In alle gevallen waarin een sub verwerker is aangesteld, om een ??schriftelijk contract tussen de Fluid en de sub verwerker uit te voeren, inclusief voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die uiteengezet in dit artikel 18, en Fluid blijft volledig aansprakelijk jegens de Klant voor elke schending van dergelijke voorwaarden en/of de gegevensbescherming wetten door een dergelijke sub verwerker. 

k. om zijn gegevensverwerking faciliteiten, procedures en documentatie die betrekking hebben op de verwerking van Persoonsgegevens te laten onderzoeken door de auditors van de Klant om na te gaan of de gegevensbescherming wetten worden nageleefd; en

 l. om technische en organisatorische maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig en passend zijn om te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan Persoonsgegevens die passen bij de schade die zou kunnen voortvloeien uit de ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en de aard van de te beschermen gegevens, gelet op de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten van het treffen van eventuele maatregelen. 

m. De partijen erkennen dat de Klant de “verwerking verantwoordelijke” van de Persoonsgegevens is en dat Fluid optreedt als “verwerker” namens de Klant (zoals dergelijke termen zijn gedefinieerd in de gegevensbescherming wetten), op voorwaarde echter dat ook wordt erkend dat de verwerking verantwoordelijke zou de Klant en/of andere partijen kunnen zijn en daarom moeten alle verwijzingen naar de Klant in deze clausule 18 worden geïnterpreteerd om zich uit te strekken tot elke andere verwerking verantwoordelijke alsof ze een partij zijn bij deze Overeenkomst. Fluid erkent dat alle rechten, titels en belangen in de Persoonsgegevens uitsluitend bij de Klant berusten.  

n. Elke partij kan te allen tijde, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, deze clausule 18 herzien door deze te vervangen door een van toepassing zijnde standaardclausules voor verwerking verantwoordelijken of vergelijkbare voorwaarden die partij zijn bij een toepasselijk certificatieschema (dat van toepassing is wanneer het wordt vervangen door een bijlage bij deze overeenkomst). 

o. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Fluid het gebruik van de Persoonsgegevens staken en zorg dragen voor de snelle en veilige teruggave aan de Klant van alle Persoonsgegevens samen met alle kopieën in zijn bezit of beheer.

20. Algemeen

20.1: We kunnen te allen tijde alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder het Contract toewijzen, overdragen, hypothekeren, belasten, uitbesteden of op een andere manier handelen. 

20.2: Als een bepaling of een deel bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deel bepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of een deel bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de voorwaarden. 

20.3: Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft geen enkel recht om de voorwaarden ervan af te dwingen. 

20.4: Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is geen enkele wijziging van het Contract, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, van kracht tenzij deze schriftelijk door ons is uitgegeven. 

20.5: Het Contract en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales . Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om enig geschil of claim te beslechten die voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).