Ons beleid

Ethisch beleid
CSR-beleid
Milieubeleid
Sample-beleid
WEEE

Ethisch beleid en gedragscode

Achtergrond

Fluid Branding vind het belangrijk om sociaal en ethisch een voorbeeldrol te vervullen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die deelnemen aan de productie en de ondersteuning van onze producten en diensten wereldwijd. Wij zijn van mening dat mensen van wie hun werk bijdraagt aan ons succes de fundamentele rechten van de mens niet mag worden ontzegd, noch dat zij gedwongen mogen worden op enige wijze lichamelijk of geestelijk schade te ondervinden.

Doel

Fluid Branding verwacht van werkgevers dat zij fundamentele mensenrechten respecteren en dat ze hun medewerkers redelijk en met respect behandelen. Om onze positie aan onze eigen medewerkers, onze leveranciers en alle andere betrokken partijen duidelijk te maken, hebben wij een ethisch beleid geformuleerd.

Toepassing

Het ethisch beleid is van toepassing op Fluid Branding-activiteiten en Fluid Branding-leveranciers. Wij vragen al onze leveranciers om een Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code of Conduct te ondertekenen.

 

1. EEN ARBEIDSRELATIE MOET EEN VRIJE KEUZE ZIJN

1.1 Er is geen gedwongen, horige of onvrijwillige gevangenisarbeid.

1.2 Werknemers zijn niet verplicht om "borg" te betalen of hun identiteitspapieren bij hun werkgever in te leveren en zijn vrij om hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn.

2. VRIJHEID VAN VERENIGING EN HET RECHT OP COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN WORDEN GERESPECTEERD

2.1 Werknemers hebben zonder onderscheid het recht om lid te worden van of om een vakbonden van hun eigen keuze op te richten en om collectief te onderhandelen.

2.2 De werkgever heeft een open houding ten opzichte van de activiteiten van vakbonden.

2.3 Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en hebben gelegenheid hun representatieve functies uit te voeren op de werkplek.

2.4 Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wordt beperkt door de wet, zal de werkgever de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen faciliteren en niet hinderen.

3. WERKOMSTANDIGHEDEN ZIJN VEILIG EN HYGIËNISCH

3.1 Een veilige en hygiënische werkomgeving wordt geboden, rekening houdend met de heersende kennis van de sector en van eventuele specifieke risico's. Adequate maatregelen moeten worden genomen om ongevallen en schade voor de gezondheid die daaruit voortvloeien te voorkomen door de oorzaken van gevaar inherent aan de werkomgeving te minimaliseren voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

3.2 Werknemers ontvangen regelmatige en gedocumenteerde opleidingen voor gezondheid en veiligheid en dergelijke opleidingen moet worden herhaald voor nieuwe of opnieuw ingehuurde werknemers.

3.3 Toegang tot schone toiletten en drinkwater, en, in voorkomend geval, sanitaire voorzieningen voor de opslag van voedsel worden verstrekt.

3.4 Accommodaties, indien aanwezig, zijn schoon, veilig, en voldoen aan de basisbehoeften van de werknemer.

3.5 Het bedrijf dat zich houdt aan de norm wijst de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de veiligheid toe aan een vertegenwoordiger van de hoogste leidinggevenden.

4. KINDERARBEID WORDT NIET GEBRUIKT

4.1 Er zal geen nieuwe werving zijn van kinderarbeid.

4.2 Bedrijven zullen beleid en programma's ontwikkelen en uitvoeren die ervoor zorgen dan kinderen die arbeid verrichten in staat worden gesteld om onderwijs te volgen en voort te zetten totdat hij/zij niet langer een kind is; "kind" en "kinderarbeid" wordt gedefinieerd in de bijlagen.

4.3 Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden te werk worden gesteld.

4.4 Dit beleid en de procedures moeten voldoen aan de bepalingen van de relevante IAO-normen.

5. LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN

5.1 Lonen en sociale bijdragen voor een standaard werkweek komen minimaal met landelijke wettelijke normen overeen of zijn conform normen in de sector als dit hoger is. In elk geval dienen de lonen altijd voldoende te zijn om aan de basisbehoeften te voldoen en om een bepaalde hoeveelheid vrij besteedbaar inkomen te verschaffen.

5.2 Alle werknemers moeten worden voorzien van schriftelijke en begrijpelijke informatie over hun arbeidsvoorwaarden met betrekking tot lonen en over de bijzonderheden van hun loon voor loonperioden voordat zij in dienst treden.

5.3 Inhoudingen op het loon als tuchtmaatregel zijn niet toegestaan, noch zal een inhouding op het loon die niet voorzien is in de landelijke wetgeving worden toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen dienen te worden gedocumenteerd.

5.4 Wij adviseren dat alle werknemers met dezelfde ervaring en kwalificaties een gelijke verloning ontvangen.

6. WERKTIJDEN ZIJN NIET BUITENSPORIG

6.1 Werkuren voldoen aan de nationale wetten, of industriestandaarden indien deze meer bescherming bieden.

6.2 In ieder geval zullen werknemers niet op regelmatige basis worden verplicht om meer dan 48 uur per week te werken en krijgen zij gemiddeld ten minste één vrije dag voor elke werkperiode van 7 dagen. Overwerk is vrijwillig en mag niet meer zijn dan 12 uur per week, mag niet op een regelmatige basis worden vereist en wordt altijd gecompenseerd tegen een hoger tarief.

7. DISCRIMINATIE IS NIET TOEGESTAAN

7.1 Er is geen discriminatie bij werving, vergoeding, toegang tot opleidingen, promotie, beëindiging van dienstverband of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging.

8. REGULIERE ARBEID WORDT AANGEBODEN

8.1 Verrichte werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd op basis van erkende arbeidsverhouding volgens landelijke wetgeving en praktijken.

8.2 Verplichtingen aan werknemers in het kader van arbeid of wet- en regelgeving die voortvloeien uit reguliere arbeidsverhouding zullen niet worden omzeild door contracten van uitsluitend arbeid, onderaanneming, thuiswerkafspraken, of via het leerlingwezen waarbij geen echte intentie is om vaardigheden over te dragen of regelmatig werk te verschaffen; noch zullen dergelijke verplichtingen worden omzeild door het overmatig gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van de arbeidsrelatie.

9. GEEN ZWARE OF ONMENSELIJKE BEHANDELING IS TOEGESTAAN

9.1 Fysiek geweld of tuchtmaatregelen, de dreiging van lichamelijk misbruik, seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld of andere vormen van intimidatie zijn verboden.

BELEID VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

ONZE TOEWIJDING AAN DUURZAAM ONDERNEMEN

Fluid Branding wil op een verantwoorde en duurzame manier ondernemen. Dit is ons beleid voor onze bedrijfsvoering en onze algemene aanpak van de vijf belangrijkste gebieden van duurzaam ondernemen: Mensen, Gemeenschappen, Ethiek, Milieu en Kwaliteit.

MVO en duurzaamheid zijn termen die vaak worden gebruikt en vaak verkeerd worden begrepen. Het zijn ook snel veranderende begrippen - voortdurend onderhevig aan aanpassingen omdat de wereldwijde kennis van deze gebieden verbetert en de normen hoger worden. Daarom zullen wij niet beweren dat wij alle antwoorden hebben. Maar wij geloven dat wij de juiste benadering en de beste bedoelingen hebben - en wij veranderen en verbeteren ons bedrijf steeds wanneer nieuwe ideeën ons betere manieren van werken geven. Wanneer klanten met Fluid Branding werken, zullen wij ervoor zorgen dat zij op ons kunnen vertrouwen dat wij kwalitatief hoogwaardige en efficiënte diensten en oplossingen bieden - veilig binnen de grenzen van dit beleid geleverd, met bescherming van zowel hun merk en reputatie als de onze.

1. ONZE MENSEN

Fluid Branding is gepassioneerd over mensen en is ervan overtuigd dat wij alleen door goed opgeleid, bevoegd en gemotiveerd personeel, die ook genieten van hun werk bij ons, kunnen voldoen aan onze zakelijke doelstellingen. Wij willen een eerlijke en gerespecteerde werkgever zijn, die ook gewaardeerd wordt door zijn werknemers.

Onze toezegging:

"Fluid Branding biedt eerlijke en gelijke kansen op werk voor iedereen - ongeacht geslacht, ras, religie of leeftijd. Wij bieden een kwalitatief goede werkomgeving met comfortabele voorzieningen, de meest geschikte technologie en apparatuur, en individuele aandacht voor carrièreplanning en opleiding. Wij zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Wij willen niet alleen voldoen aan de geldende wetgeving, maar deze ook overtreffen. Wij communiceren waarden en doelstellingen van ons bedrijf op correcte wijze en raadplegen onze medewerkers over alle relevante kwesties."

2. ONZE GEMEENSCHAP

Wij willen onze bedrijfsactiviteit altijd volgens de hoogste normen uitvoeren. Dit geldt ook onze opstelling ten aanzien van de gemeenschap waarin wij actief zijn en andere organisaties met wie wij in contact komen. In onze plaatselijk omgeving willen wij actief betrokken zijn bij maatschappelijke projecten en initiatieven, zakelijke begeleiding en liefdadigheidsprojecten. En we breiden onze waardeketen uit naar de plaatselijke economie en de gemeenschap. Wij willen constructief betrokken zijn en onze activiteiten zodanig vorm geven dat ons bedrijf altijd een gewaardeerde bijdrage levert aan de plaatselijke gemeenschap.

Onze toezegging:

"Fluid Branding hecht waarde aan onze plaatselijke gemeenschap, waarin wij eerlijk en op diepgaande manier moeten investeren en teruggeven. Wij willen uiteindelijk aantonen dat onze gemeenschap verbetert omdat Fluid Branding als bedrijf deel uitmaakt van de gemeenschap."

3. ONZE ETHIEK

Wij zullen de hoogst mogelijke bedrijfsethiek in al onze relaties met leveranciers toepassen, gericht op integriteit, professionaliteit en normen. Een belangrijk aspect van ons werk is het inkopen van materialen in de overzeese markten. In de landen waar wij inkopen zullen wij dezelfde hoge normen toepassen die wij in ons eigen land toepassen, met extra zorgvuldigheid ten opzichte van de relevante extra risico's.

Onze toezegging:

"Alle Fluid Branding personeel, verantwoordelijk voor relaties met leveranciers, moeten worden opgeleid voor en zich houden aan de "Persoonlijke ethische code" van het Chartered Institute of Purchasing and Supply. Alle leveranciers van Fluid Branding moeten, voordat zij de status van "erkende leverancier" bereiken, voldoen aan de eisen van de Fluid Brandings "EEQ (Ethical, Environment & Quality) Commitment." Het ethische element van deze toezegging streeft naar normen binnen de SA8000-accreditatie door Social Accountability International, de toonaangevende internationale norm voor ethische naleving. Verder zullen onaangekondigde audit-programma's worden uitgevoerd door Fluid Branding en onafhankelijke, geaccrediteerde en erkende instanties om te verzekeren dat de voorschriften in de "EEQ Commitment" naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

4. ONS MILIEU

Fluid Branding streeft ernaar duurzaam te werken om onze impact op het milieu te minimaliseren. Wij gebruiken een proces van continue verbetering om snel te reageren op nieuwe advieze en wij zullen altijd proberen om de nieuwste normen toe te passen.

Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Intern manifesteert deze aanpak zich door het intelligente en minimale gebruik van grondstoffen zoals energie en water, effectieve afvalverwerking, en het bevorderen van multi-materiële recycling. Wij zullen nooit afval dumpen.

Van onze leveranciers verwachten wij vergelijkbare waarden en aanpak op dit gebied. Wij overleggen met klanten over milieuvriendelijke, positieve alternatieven bij het ontwikkelen van promotieartikelen. En we vragen een continue focus met vervoerspartners over programma's om de uitstoot te verminderen.

Ons toezegging:

"Fluid Branding werkt volgens de normen van ISO 9001, de internationaal aanvaarde norm voor de ontwikkeling en uitvoering van een effectief Quality Management System."

5. ONZE KWALITEIT

Fluid Branding erkent dat Kwaliteit de hoeksteen is van ons bedrijf. Zonder het leveren van kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de producten kunnen wij niet duurzaam functioneren.

Onze toezegging:

"Intern hebben alle Fluid Branding managers kwaliteit-georiënteerde SMART-doelstellingen voor hun afdelingen, die zij regelmatig bijstellen, analyseren en beoordelen. Product sourcing-kwaliteit omvat zowel Quality Assurance als Quality Control. QA is het "inbouwen" van kwaliteit vóór productie door het uitvoeren van relevante testen van producten volgens relevante normen. QC is de post-productie controle van dat proces om de kans dat ondermaatse productkwaliteit de consument bereikt, te minimaliseren. Audit logs van QA en QC controles wordt ingezet voor alle sourcing-activiteiten. "

Milieubeleid

Dit beleid geldt voor alle activiteiten op onze kantoren.

Fluid Branding Limited levert promotionele producten voor alle bedrijfstakken. Het Verenigd Koninkrijk en Midden-Europa zijn de belangrijkste markten. Wij erkennen dat al onze activiteiten invloed hebben op het milieu en wij maken ons hard om negatieve effecten te minimaliseren en processen te optimaliseren.

Dit doen wij op de volgende manieren:

  • Het naleven of overtreffen van geldende milieuwetgeving.
  • Streven naar continue verbetering en toetsing van mogelijke milieueffecten van alle activiteiten in de levering van promotieartikelen.
  • Streven naar hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen, waar mogelijk, in plaats van afvalverwijdering.
  • Streven naar voortdurende verbetering van milieuprestaties door het formuleren van doelstellingen en streefcijfers in de keuze van nieuwe productlijnen.
  • Ervoor zorgen dat medewerkers en aannemers zich bewust zijn van milieu-prestatie-eisen, en opgeleid en bekwaam zijn in milieuaangelegenheden.
  • Leveranciers, aannemers en andere zakelijke partners beïnvloeden om beste praktijken voor milieu vast te stellen of zich toeleggen op gelijkwaardige milieunormen.
  • Dialoog met leveranciers om hun deelname aan beste praktijken voor het milieu aan te moedigen.
  • Communiceren en in gesprek treden met de betrokken partijen.
  • Produceren van milieujaarverslagen om de vooruitgang van werknemers, toezichthouders, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden te documenteren.

Dit beleid communiceren we naar alle medewerkers. Iedereen heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten om aan de eisen van dit beleid te voldoen. En we nodigen iedereen uit om ideeën aan te dragen.

Daarnaast werkt Fluid Branding Limited in overeenstemming met de 'Motion 144 - Ethical Trading' (zoals besproken op de UNISON Conference 2004) met betrekking tot duurzame ontwikkeling, die gericht is op de volgende aspecten: verbetering van de levenskwaliteit, sociale rechtvaardigheid en billijke handelsvoorwaarden, vermijden van overbelasting van het milieu, zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en actieve deelneming door iedereen.

Matt Franks en Miles Lovegrove - Directors

Februari 2014

Dit document is op aanvraag beschikbaar.

Sample-beleid

In de meeste gevallen kunnen we een sample, een voorbeeldproduct, leveren van de promotionele producten die u op onze site vind. Een sample kan u kan u een beter idee geven van het eindproduct en u helpen bij het besluitvormingsproces. U kunt om een sample vragen.

Als u een bestelling bij ons plaatst, zijn voorbeeldproducten in de meeste gevallen gratis. Heeft u na 30 dagen nog geen bestelling bij ons geplaatst, dan sturen wij u een factuur voor de sample. Een sample van kostbare producten brengen wij altijd in rekening, ook als u een bestelling plaatst.

Onze producten komen uit de hele wereld. Vanwege de hoge kosten voor logistiek en verzending kunt u de producten niet retourneren.

Voor de samples rekenen wij de basisprijs (incl BTW), plus verzendkosten.

Wij zijn WEEE Compliant

Ons WEEE-registratienummer is - WEE / CB4238XX.

WEEE staat voor Waste Electricals and Electronic Equipment. Als u een producent bent van elektrische apparatuur, bent u wettelijk verplicht om aan de compliance-regeling te voldoen.

Dit document schetst de verschillende beleidsterreinen van Fluid Branding. Voor onze algemene voorwaarden, klik hier..